ഗ്രൂപ്പുകളി ഫലവത്തായില്ല: കെപിസിസി ജംബോ പട്ടിക മൂന്നിലൊന്നായി വെട്ടിച്ചുരുക്കി

ഗ്രൂപ്പുകളി ഫലവത്തായില്ല. ജംബോ പട്ടിക ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്നായി വെട്ടിചുരുക്കി കെപിസിസി ഭാരവാഹി പട്ടികയ്ക്ക്