കൊല മാസ്സ്.…..

കെ കെ ജയേഷ് അടിമുടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴ്‌സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് വേറിട്ട കാഴ്ചകളുമായെത്തി തന്റേതായ