തടസങ്ങളില്ലാതെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റ്; കെ. ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി

തിരുവനന്തപുരം: കെ. ഫോൺ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലടക്കം ഇന്റര്‍നെറ്റ്