15 ദിവസം മാത്രം ഒരുമിച്ച്‌ ജീവിച്ച ഭർത്താവിനെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടേയില്ല, പക്ഷെ തട്ടിക്കോണ്ടു പോയത്‌ ആരെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തകർന്നു: കനക

മലയാളത്തിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമേ കനക അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും പ്രേക്ഷകർ ആ