ജോസ്‌ കെ മാണി UDFനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ്‌ LDF ആണ്‌ ശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത്; കാനം

കേരളത്തിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന നിലപാടാണ്

ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവേശം പകരുന്നതാണ് കേരളീയന്റെ സ്മരണകള്‍; കാനം രാജേന്ദ്രൻ

ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവേശം പകരുന്നതാണ് കെ എ കേരളീയന്റെ സ്മരണകളെന്ന് സിപിഐ

കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം കേന്ദ്രസർക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ: കാനം

കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടോ ആണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ