കേരളത്തിന് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം നിഷേധിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ നയം: കാനം

തിരുവനന്തപുരം: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 5,908 കോടി രൂപ

കേരളത്തിന് പ്രളയദുരിതാശ്വാസം നിഷേധിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ നയം: കാനം രാജേന്ദ്രന്‍

തിരുവനന്തപുരം: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായ 7 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 5908 കോടി രൂപ

കശുഅണ്ടി വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാർ നിറവേറ്റണം; കാനം

കൊല്ലം: പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കശുഅണ്ടി വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലും

ഗവർണർ പറയുന്നത് അബദ്ധപഞ്ചാംഗം: കാനം

തിരുവനന്തപുരം: ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പാർലമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നടപ്പാക്കാനുള്ള ബാദ്ധ്യത തനിക്കുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ പറയുന്നത് അബദ്ധപഞ്ചാംഗമാണെന്ന്