കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് തെറ്റുപറ്റി; തിരുത്തണമെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ

കണ്ണൂർ സർവകലാശാലക്ക് സിലബസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്നും അത് തിരുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും സിപിഐ