ഈ നോബൽ സമ്മാനം അഭിജിത്തിന് കിട്ടിയ സ്തീധനമോ?

അന്ന  ടോൾസ്റ്റോയിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും കൊടുക്കാതിരുന്ന സമ്മാനം തന്നെയാണിത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് 2019ലെ നോബൽസമ്മാനം ഇന്ത്യൻവംശജനായ