കാസർകോട് കളക്ടർ ക്വാറന്റയിനിൽ; ജില്ലാകളക്ടറുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനക്ക് അയച്ചു

കാസർകോട് കളക്ടർ ക്വാറന്റയിനിൽ. ജില്ലാകളക്ടറുടെ സാമ്പിൾ പരിശോധനക്ക് അയച്ചു. കളക്ടറൂം,ഗൺമാനും,ഡ്രൈവറും ക്വാറന്റയിനിൽ. സംസ്ഥാനത്ത്