കേരള കോൺഗ്രസ്(ജേക്കബ്) പിളർന്നു; പാർട്ടി എന്താണെന്ന് പോലും അനൂപിന് അറിയില്ല: വിമർശനവുമായി ജോണി നെല്ലൂർ

കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്) പിളർന്നു. അനൂപ് ജേക്കബ്, ജോണി നെല്ലൂർ വിഭാഗങ്ങൾ കോട്ടയത്ത്