വെള്ളയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മതിയായ അംഗസംഖ്യ അനുവദിക്കണം

കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലെ വെള്ളയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മതിയായ അംഗസംഖ്യ അനുവദിക്കണമെന്ന്