ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും ലിസ്റ്റ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജന് യുവജനക്ഷേമബോര്‍ഡ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ പി.ബിജു കൈമാറുന്നു

കോവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യുവജന ക്ഷേമബോര്‍ഡ് വിദഗ്ധരായ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സന്നദ്ധസംഘം രൂപീകരിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്ത്