കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് : നിയമനിർമ്മാണചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽ കുമാർ

തിരുവനന്തപുരം:കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് രൂപീകരണം കേരളത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലെന്ന് മന്ത്രി വി എസ്