കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി; അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ നൽകി

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയില്‍ വലയുന്ന അന്യസംസ്ഥാന അഥിതി തൊഴിലാളികൾക്കും കുടുംബാങ്ങങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ കിറ്റും,