കോവിഡ് 19 പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുപട്ടിണിയിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് സി.പിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശിവരാമന്‍

കോവിഡ് 19 പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷ്യക്ഷാമം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുപട്ടിണിയിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് സി.പിഐ