കുത്തിവയ്പ്പ് മരുന്നുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്; കെഎസ്ഡിപിയിൽ പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉടൻ സജ്ജമാകും

സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി കുത്തിവയ്പ്പ് മരുന്നുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കേരള ഡ്രഗ്സ് ആന്റ്