ഫാസിസ്റ്റ് കരിനിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് കവി കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് കരിനിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന്