പ്രഫുല്‍ പട്ടേലിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ്: ലക്ഷദ്വീപില്‍ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കി

ലക്ഷദ്വീപിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ