സർക്കാർ പദ്ധതിക്കായി ദളിതരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു

സർക്കാർ പദ്ധതിക്കായി ദളിതരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കൃഷിഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു. പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിലെ സേക്കോവാൾ ഗ്രാമത്തിലെ