ക്ലോസറ്റിൽ നക്കി കോവിഡിനെതിരെ ചലഞ്ച്: ഒടുവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ടിക് ടോക്ക് താരം ആശുപത്രിയിൽ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി ആളുകളുടെ ജീവൻ കവർന്ന കോവിഡിനെതിരെ പബ്ലിക് കക്കൂസിൽ നക്കി ചലഞ്ച്