ഓണത്തിന് മുൻകൂര്‍ ക്ഷേമ പെൻഷൻ; സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഓണക്കിറ്റ്

സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ, ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി വീണ്ടും പെൻഷൻ