75 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കൂടി പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായി; ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കും

സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിലായി 75 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കൂടി പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായി. കുടുംബാരോഗ്യ

രണ്ടുദിവസം കൊണ്ട് 3.16 ലക്ഷം ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലും കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം തുടരുകയാണ്.