ജനപക്ഷഗാഥകളുമായി വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥകള്‍ പര്യടനം തുടരുന്നു

സാധ്യമാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് വികസനവും അതിവേഗവളര്‍ച്ചയും സാധ്യമെന്ന് തെളിയിച്ച സര്‍ക്കാരിന്റെ ജനപക്ഷ ഗാഥകളുമായി വികസന