ബ്രിട്നി സ്പിയേഴ്സിന്റെ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് അന്ത്യം; രക്ഷകര്‍തൃ ചുമതലയില്‍ നിന്ന് പിതാവിനെ നീക്കി

ബ്രിട്നി സ്പിയേഴ്സിന്റെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് വിരാമം. പോപ് രാജകുമാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്നിയുടെ രക്ഷാകർത്താവിന്റെ ചുമതലയിൽ