ദീർഘ നേരം ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക; നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അപകടത്തിലാണ്

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നില്‍ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇന്ന് അധികവും. ഇരുന്നുള്ള ജോലി പലതരത്തിലുള്ള,