ഓണ്‍ലൈന്‍ വായ്പ ആപ്പുകള്‍ക്ക് ഗൂഗിള്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

രാജ്യത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ലോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പുകള്‍ വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആപ്പുകള്‍ക്ക്