കോവിഡ് ജാഗ്രത; വരുമാനം നിലച്ച് പട്ടിണിയിലായ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികള്‍ ഇപ്പോള്‍ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ

കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെയാകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങാതെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം