ഇന്ന് ലോക്ഡൗണില്ല

ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായതിനാൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമ്പൂർണ ലോക് ഡൗൺ ഉണ്ടാവില്ല. ഓണത്തിന്റെ