ന്യൂജേഴ്സി സെനറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി രൂപേന്ദ് മേത്തയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ലൊരിറ്റ വിൻബെർഗ്

പി.പി.ചെറിയാൻ ന്യൂജേഴ്സി സെനറ്റിലേക്ക് മൽസരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി രൂപേന്ദ് മേത്തയ്ക്ക്ക്ക് പിന്തുണയുമായി