കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന യുവതിക്ക് ശ്വാസകോശം മാറ്റിവച്ച്; ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ

അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ യുവതിക്ക് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഡോക്ടർ