കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണത്തെ തുരങ്കം വെയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്നത്: എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ എം പി

കേരളത്തിൽ തുടർ ഭരണത്തെ തുരങ്കം വെയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം അടക്കമുള്ളവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എം.