സാനിറ്റൈസർ സ്വീകരിച്ചു കൈവൃത്തിയാക്കി മാസ്‌ക്‌ അഴിച്ച് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലേയ്ക്ക്

പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയിയിൽ നിന്ന് സാനിറ്റൈസർ സ്വീകരിച്ചു കൈവൃത്തിയാക്കി . മുഖത്തുനിന്ന്‌ മാസ്‌ക്‌ അഴിച്ച്‌