രണ്ടാം നിലയില്‍ നിന്നും കുരങ്ങന്‍ ഇഷ്ടിക വലിച്ചെറിഞ്ഞു; റോഡിലൂടെ പോയ യുവാവ് മരിച്ചു

റോഡുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി മൃഗങ്ങൾ വിഹരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നാം കാണുന്ന സ്ഥിരം