പെൻഷൻ 2500 ആക്കും, വീട്ടമ്മമാർക്കും പെൻഷൻ, 40 ലക്ഷം തൊഴിലവസരം; എല്‍ഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എല്‍ഡിഎഫിന്റെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി. ക്ഷേമ പെന്‍ഷനും സുസ്ഥിര വികസന