ക്ഷേത്രത്തില്‍ ജാതിഭേദം വേണ്ട! പഠിപ്പുള്ളവര്‍ക്ക് പൂജ നടത്താം!!

ഉറക്കം നടിക്കുന്നവര്‍ ദൈവത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ബഹുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്ന പണം സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ക്കായിപ്പോലും

“എടുത്തെറിയെടാ കിണ്ടിയും വെളളവും… എന്റെ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാമകേളിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല.”

“എടുത്തെറിയെടാ കിണ്ടിയും വെളളവും… എന്റെ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാമകേളിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല.” ഈ