മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ആരാധനാലയങ്ങളും കൈകോര്‍ത്തു

മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന നാട്ടിൽ