അടിപൊളി കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു കൊച്ചു കല്യാണത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ

ഫോട്ടോഗ്രഫി അത് എപ്പോഴും നമ്മളെ അല്‍ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പലരും എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ നമ്മളെ കണ്ണം