പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടു, പാചകക്കാരിയുടെ റോളിൽ നിന്നും മാളവികയ്ക്ക്‌ മോചനം കിട്ടി

സങ്കല്‍പ്പങ്ങളില്‍ പോലും സ്ത്രീയെ അടുക്കളയില്‍ തളച്ചിടുന്നു. ഈ ലിംഗഭേദം എന്നില്ലാതാവും. ചോദിക്കുന്നത് നടി