എംസിഎക്‌സ് ബുള്ള്യന്‍, ബേസ്‌മെറ്റല്‍ ഇന്‍ഡക്‌സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് മോക് ട്രേഡിംഗ് തുടങ്ങി

ബുള്ള്യന്‍, ബേസ് മെറ്റല്‍സ് എന്നിവയുടെ ഇന്‍ഡക്‌സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി എംസിഎക്‌സ്