1 മണിക്കൂറിൽ താഴെ സമയം മതി, ഫൈവ്‌ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വിഭവം സാൽസ പിൻവീൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയാറാക്കാം

കോവിഡ് 19 ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചത് ഹോട്ടലുകളെയാണ് .പഞ്ചനക്ഷത്രം തുടങ്ങി താഴോട്ടുള്ള അടച്ചുപൂട്ടിയപ്പോൾ