സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ അറിയാമോ? മലപ്പുറത്തെ അപമാനിച്ച മേനകയ്ക്കു മറുപടി

പാലക്കാട് തിരുവിഴാംകുന്നിൽ ഗർഭിണിയായ ആന സ്‌ഫോടകവസ്‌തു പൊട്ടി ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയ്‌ക്കെതിരെ