മെട്രോ സർവീസ്; അന്തിമ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ യോഗം വിളിച്ചു

രാ‍ജ്യത്ത് മെട്രോ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി അന്തിമ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സെപ്റ്റംബർ