സംസ്ഥാനത്തെ റസ്റ്റ് ഹൗസുകളില്‍ ഓണ്‍ലൈൻ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കും: മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

സംസ്ഥാനത്തെ റസ്റ്റ് ഹൗസുകളിലെ താമസ സൗകര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം

ദുരിതകാലത്തു കൈത്തറി കരകൗശല ഉത്പന്നങ്ങൾ ഓണസമ്മാനമാക്കാം: മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ മാന്ദ്യം അനുഭവിക്കുന്ന പരമ്പരാഗതകലാമേഖലയ്ക്കും വിപണിക്കും പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകാൻ ഉതകുന്നതാണ്

കോവളം ബീച്ചിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വികസനവും തീരസംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കും: മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

കോവളം അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ട വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തീരസംരക്ഷണവും കാലതാമസമില്ലാതെ