എല്ലാ വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും സര്‍ക്കാര്‍ സംരക്ഷിക്കും: മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റര്‍

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളില്‍