കൊച്ചി നഗരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ലുലുമാള്‍ തുറന്നു

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കുന്ന കൊച്ചി നഗരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍