ചരക്കുവില പൂജ്യത്തിന് താഴേക്ക് വരുമ്പോള്‍ ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് എക്‌സിറ്റ് ഓപ്ഷന്‍ സൗകര്യവുമായി മള്‍ട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എകസ്‌ചേഞ്ച്

ഇലക്‌ട്രോണിക് കമ്മോഡിറ്റി എകസ്‌ചേഞ്ചായ മള്‍ട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എകസ്‌ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ ചരക്കുകളുടെയും