മുളന്തുരുത്തി പള്ളി തിങ്കളാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറണം; ഹൈക്കോടതി

മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് ഓർത്തഡോസ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. തിങ്കളാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പള്ളി