വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ ബ്ലൂ ടിക്ക് നിയമപരമായി പരിഗണിക്കുമെന്നു മുംബൈ ഹൈക്കോടതി

ഒരാള്‍ സന്ദേശം കണ്ടുവെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ നീല ടിക്ക് മാര്‍ക്ക് പരിഗണിക്കാമെന്നു