ഭാര്യ എല്ലാ വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്; മുംബൈ ഹൈക്കോടതി

ഭാര്യയെന്ന നിലയില്‍ സ്ത്രീ എല്ലാ വീട്ടുജോലിയും ചെയ്യുമെന്ന് ശഠിക്കാനാവില്ലെന്ന് മുംബൈ ഹൈക്കോടതി. വിവാഹം