കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാല്‍ കൊടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു; ഭാര്യയെ യുവാവ് കമ്പിപ്പാരകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച്‌ കൊന്നു

കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാല്‍ കൊടുക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച ഭാര്യയെ യുവാവ് കമ്പിപ്പാരകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു. കൊലയ്ക്ക്